Voor alle behandelingen en/of workshops bij Sabine Masseert hanteren wij de volgende voorwaarden:

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Sabine Masseert alsmede op de uitvoering en afhandeling van Sabine Masseert.

2. De voorwaarden worden schriftelijk beschikbaar gesteld en zijn te lezen op de website van Sabine Masseert, www.sabinemasseert.nl

3. De Cliënt gaat met de algemene voorwaarden akkoord voor aanvang van de eerste behandeling en/of workshop bij Sabine Masseert.

4. De algemene voorwaarden kan op verzoek toegelicht worden.

 

Totstandkoming van de overeenkomst

1De overeenkomst tussen Sabine Masseert en de cliënt komt tot stand op het moment dat een behandeling en/of workshop bij Sabine Masseert wordt ingepland en wordt aanvaard.

2. De overeenkomst voor behandelingen en/of workshops bij Sabine Masseert kunnen worden aangegaan door alle cliënten die zelfstandig competent zijn om eigen verantwoording te dragen voor een behandeling en/of workshop. En voor kinderen tot 16 jaar geld mede verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers, voor behandelingen en/of workshops.

 

Verplichtingen Sabine Masseert m.b.t verstrekking van informatie

1. Sabine Masseert licht de cliënt op duidelijke wijze in, die past bij zijn bevattingsvermogen en overlegt tijdig met de cliënt over de voorgestelde behandeling en over de eventuele ontwikkelingen, de behandeling en de gezondheidstoestand van de cliënt.

2. De informatieverplichting wordt ingevuld aan de hand van de volgende omstandigheden: 

A. de aard en het doel van de behandeling die hij noodzakelijk acht en van de uit te voeren verrichtingen.

B. de te verwachten gevolgen en risico's daarvan voor de gezondheid van de cliënt.  

C. andere methoden van behandeling die in aanmerking komen. 

D. de staat van en de vooruitzichten met betrekking tot diens gezondheid voor wat betreft het terrein van de behandeling.

E. de termijn waarop de mogelijke methoden van de behandelingen kunnen worden uitgevoerd en de verwachte tijdsduur ervan.

3. Sabine Masseert verschaft informatie over het volgende: 

A. persoonlijke gegevens van Sabine Masseert.

B. de te verlenen behandelingen.

C. de gehanteerde tarieven en betalingsvoorwaarden. 

D. de openingstijden en bereikbaarheid. 

E. de algemene voorwaarden, alvorens men met een traject, behandeling, workshop begint. 

 

Professionele standaard van Sabine Masseert

1. Behandelingen van professionele standaard zijn de behandelingen en/of workshops van Sabine Masseert:

A. die in ieder geval veilig, doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht is, tijdig wordt verleend, en is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt.

B. waarbij de rechten van de cliënt zorgvuldig in acht worden genomen en de cliënt overigens met respect wordt behandeld.

C. mag en kan geen diagnoses stellen omtrent medische verklaringen.

D. is niet verantwoordelijk voor het verzwijgen van informatie over medicijngebruik, zwangerschap, blessures e.d.

E. is ten alle tijden niet verantwoordelijk voor negatieve gevolgen of letsel na de behandeling.

 

Bescherming van persoonsgegevens

1. Bij de uitvoering van haar taken zal Sabine Masseert zich houden aan de verplichtingen van verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder de verwerking van medische persoonsgegevens.

2. Medische gegevens worden nooit aan derde verstrekt, mits toestemming wordt gegeven door de cliënt.

 

Verplichtingen van de Cliënt

1De cliënt is verplicht alle relevante inlichtingen te verstrekken voor aanvang van de overeenkomst met Sabine Masseert, tijdens de eerste behandeling en/of workshop.

2. De cliënt verschaft tevens alle medewerking aan Sabine Masseert, die redelijkerwijs voor een goede uitvoering van de behandeling en/of workshop zorgt.

3. De cliënt informeert Sabine Masseert ook over nieuwe relevante omstandigheden, zoals: 

A. wijzigingen in de gezondheidssituatie van de cliënt. 

B. het gebruik van geneesmiddelen, inclusief het stoppen met dit gebruik, indien in overleg met de arts.

C. of er nog andere therapeuten aan het behandelen zijn ten tijde van het behandeltraject bij Sabine Masseert.

4. De cliënt dient de financiële afspraken met Sabine Masseert ten allen tijde na te komen. Dit kan middels een tikkie of een contante betaling.

 

Bescherming van de persoonsgegevens van de cliënt

1. Sabine Masseert houdt een dossier bij omtrent de uitvoering van de behandeling en/of workshop, waarin zijn opgenomen de relevante persoonsgegevens, relevantie medische gegevens waaronder indicaties alsmede de persoonsgegevens van de ouders (indien van toepassing), een eventuele curator, mentor, voogd of vertegenwoordiger van de Cliënt.

2. In het dossier houdt Sabine Masseert aantekeningen van de gegevens omtrent de gezondheid van de cliënt en uitgevoerde verrichtingen en neemt andere gegevens daarin op, een en ander voor zover dit voor een goede hulpverlening aan de cliënt noodzakelijk is.

3. Sabine Masseert bewaart het dossier van de cliënt gedurende 5 jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de laatste wijziging in het dossier heeft plaatsgevonden, of langer als dit redelijkerwijs uit goede zorg voortvloeit

6. Sabine Masseert vernietigt de persoonsgegevens uit het dossier in de volgende gevallen:

A. de informatie is niet of niet meer relevant voor de uitvoering van de dienst door  Sabine Masseert, tenzij er sprake is van een wettelijke bewaartermijn die nog niet verstreken is. 

B. na het verstrijken van 5 jaar na het kalenderjaar, waarin de laatste behandeling/traject en/of workshop is uitgevoerd.

5. Sabine Masseert beschikt over een privacyverklaring. Deze privacyverklaring is raadpleegbaar op de website www.sabinemasseert.nl

6. In de privacyverklaring van Sabine Masseert is opgenomen o.a:

A. de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt;

B. de verwerking conform de AVG;

C. verwerkersovereenkomsten die zijn gesloten met partijen, die de persoonsgegevens namens Sabine Masseert verwerken; 

D. op welke wijze de cliënt gebruik kan maken van zijn of haar rechten van betrokkenen uit de AVG zoals het recht op inzage, het recht op correctie, het recht op beperking van de verwerking, het recht om vergeten te worden, het recht op data portabiliteit kunnen worden uitgeoefend op de wijzen zoals door Sabine Masseert in haar privacyverklaring is opgenomen.

E. de gegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens, indien de cliënt een klacht over de verwerking van de persoonsgegevens wil indienen.

 

Opzeggen, opschorten of weigeren te behandelen door Sabine Masseert

1Sabine Masseert kan, met gewichtige redenen, de overeenkomst tot het verrichten van de behandeling en/of workshop opzeggen

2. Gewichtige redenen zijn aanwezig indien de relatie tussen Sabine Masseert en de cliënt onhoudbaar is geworden waardoor Sabine Masseert in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de overeenkomst wordt voortgezet. Onder deze redenen wordt in ieder geval verstaan:

A. de aard en/of omvang van de hulpvraag wijzigt wezenlijk en gaat de expertise of de mogelijkheden van Sabine Masseert te buiten. 

B. de cliënt vertoont zeer onheus of agressief gedrag. 

C. Sabine Masseert heeft een ernstig conflict met de cliënt en/of de cliënt wil niet meewerken aan de behandeling. 

D. de cliënt weigert voortdurend de rekening te betalen. 

E. Sabine Masseert heeft een aanzienlijk belang bij het beëindigen van de overeenkomst.

3. Sabine Masseert zal bij opzegging naar haar vermogen behulpzaam zijn bij het vinden van een alternatief voor de cliënt.

4. Sabine Masseert is gerechtigd gemotiveerd op inhoudelijke gronden het uitvoeren van de behandelingen en/of workshop te weigeren.

5. Sabine Masseert is bij een betalingsachterstand van twee verleende behandelingen en/of workshops gerechtigd om verdere dienstverlening aan de cliënt op te schorten.

 

Beëindiging van de overeenkomst door de cliënt

1De cliënt is vrij om de overeenkomst in overleg per direct op te zeggen. Als er alles aan gedaan is omtrent huiswerkopdrachten thuis en elders uit te voeren en het blijkt dat er geen vooruitgang in zit, kan de cliënt de behandelingen vergoed krijgen die nog gepland stonden. Als er zonder gegronde reden het traject afgerond wordt is er geen rede om te voorzien van terugbetaling.

2. De overeenkomst eindigt van rechtswege door de dood van de cliënt.

 

Afspraken en Annulering

 1. Ingeplande afspraken voor de uitvoering van een of meerdere behandelingen en/of workshops staan in beginsel vast.

     2. Na het plannen van een afspraak ontvangt de cliënt een bevestiging van de afspraak alsmede de huisregels van Sabine Masseert, die mede van toepassing zijn bij de komst van de cliënt naar de praktijk. De cliënt zal zich ten allen tijden tevens houden aan de huisregels van de praktijk van Sabine Masseert.

    3. Bij ziekte of anders sinds kan de cliënt de afspraak annuleren  afhankelijk van het tijdstip van annulering zijn daar kosten aan verbonden. De kosten bedragen binnen 24 uur voor de geplande afspraak 100% betaling van de gehele behandeling en/of workshop.

    4. Annuleringen dienen worden geaccepteerd als annulering indien deze per mail of per telefoon aan Sabine Masseert zijn doorgegeven.

 

Betaling van de Dienst

 1De prijs van de behandeling en/of workshop luidt steeds in euro’s en is inclusief btw en overige kosten.  

2. Betaling van de behandeling en/of workshop dient conform de betalingsvoorwaarden van Sabine Masseert plaats te vinden. Deze betalingsvoorwaarden kunnen zijn:

A. Betaling vooraf voor de gehele workshop, nadien de behandeling.

B. Betaling geheel middels een door Sabine Masseert erkende cadeaubon waarbij de gehele behandeling alvorens betaald is.

3. Sabine Masseert is gerechtigd de uitvoering van haar behandeling te staken en gestaakt te houden totdat de cliënt zijn of haar betalingsverplichtingen heeft hervat c.q. heeft voldaan.

 

Ingebrekestelling, wettelijk rente en buitengerechtelijke incassokosten

 1. De cliënt, die niet of niet geheel aan zijn betalingsverplichtingen voldoet is van rechtswege in gebreke en verzuim door het verstrijken van de betalingstermijn.

2. Vanaf het moment van verstrijken van de betalingstermijn is de cliënt de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten aan de Sabine Masseert verschuldigd.

3. Indien de cliënt, ondanks daartoe te zijn aangemaand, niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen of daarvoor een redelijke betalingsregeling treft is Sabine Masseert gerechtigd een procedure te starten bij de kantonrechter. In deze procedure zal Sabine Masseert de rechter verzoeken om de cliënt te veroordelen tot betaling van de hoofdsom, de wettelijke rente, de buitengerechtelijke incassokosten, de deurwaarderskosten, het griffierecht, de kosten rechtsbijstand alsmede alle andere door Sabine Masseert gemaakte kosten ter verkrijging van betaling van de door hem uitgevoerde behandeling en/of workshop.

 

Klachtenbehandeling

 1. Voordat een klachtenbehandeling plaatsvindt bespreekt de cliënt zijn ontevredenheid met Sabine Masseert.

2. Na bespreking met Sabine Masseert kan de cliënt zijn klacht in behandeling laten nemen bij de klachtenfunctionaris. Deze zorgt voor opvang van de klacht, kan bemiddelen en kan een oplossing voor de klacht aandragen. De klachtenfunctionaris werkt onafhankelijk. Naam en contactgegevens van de klachtenfunctionaris worden door Sabine Masseert op eerste verzoek van de cliënt aan de cliënt verstrekt.

3. Sabine Masseert zorgt voor afdoende verwijzing naar de klachtenregeling en de klachtenfunctionaris op zijn website.

4. De cliënt ontvangt binnen zes weken na indiening van de klacht, een schriftelijke mededeling van de klachtenfunctionaris.

5. Aan de behandeling van de klacht door de klachtenfunctionaris zijn geen kosten verbonden.

 

Overmacht

1. Indien Sabine Masseert haar verplichtingen uit de overeenkomst tot verlening van een of meerdere behandelingen en/of workshops niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van buiten komende oorzaken en

omstandigheden, voorzien of niet voorzien, die redelijkerwijs niet aan Sabine Masseert kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat Sabine Masseert alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Stakingen, overheidsmaatregelen, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming onder meer door arbeidsongeschiktheid of overlijden van de persoon die de behandeling en/of workshop uitvoert en een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten worden onder overmacht begrepen.

 

Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Sabine Masseert, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Sabine Masseert beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat Sabine Masseert in de laatste maand van de cliënt voor haar werkzaamheden in de betreffende overeenkomst heeft ontvangen.

2. Sabine Masseert is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook ontstaan doordat Sabine Masseert is uitgegaan van door of vanwege de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Sabine Masseert is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de cliënt, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door de uitvoering van de werkzaamheden door Sabine Masseert.

4. Sabine Masseert heeft ten allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de cliënt ongedaan te maken.

5. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sabine Masseert.

 

Rechts- en forumkeuze

1. Geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht.

2. Geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtsbank in de plaats waar Sabine Masseert is gevestigd, tenzij een andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen gelden.

 

Berlicum maart 2022